תקנון

תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר של סינטל תקשורת
על ידי שימוש באתר האינטרנט  הינך מאשר קבלת כל התנאים המפורטים מטה:
מידע ופרטים אישיים
1. רכישת מוצרים של סינטל תקשורת באתר האינטרנט מחייבת מילוי טופס שכולל שם, כתובת מלאה, דואר
אלקטרוני, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום – שכולל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
2. מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית,
ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו או לכל
אחד אחר מטעמם.
3. הזנת פרטים לא מדויקים מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
4. כמו כן אין להעביר את החשבון באתר האינטרנט לגורם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
5. רשאים לרכוש מוצרים באתר זה:
 . מי שנמצא בגבולות מדינת ישראל.
 . מי שמלאו לו 18 והוא כשיר משפטית.
 . בעלי כרטיס אשראי בתוקף של אחת מהחברות:  ויזה, דיינרס, MATERCARD
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוחות השתמשו באתר
האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:
• סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח
• ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו / או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
• שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה;
• הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה.
• חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה;
קניין רוחני
1. זכויות הקניין הרוחני של החברה כוללות את כל התוכן שנמצא מעת לעת באתר זה, לרבות אך לא רק, עיצוב אתר האינטרנט,
עיצוב המוצרים, עיצוב האריזות , סימני המסחר של מוצרים, שמות מסחר שונים, אפיוני מוצרים , עיצוב מסחרי וזכויות יוצרים,
המשמשים כיום או בעתיד את אתר החברה, או אתר אחר של החברה.
2. אסור, בשום פנים ואופן, להעתיק, לשנות, לפרק, להרכיב בצורה הפוכה, או לבצע כל שינוי או התאמה של זכויות הקניין הרוחני של
החברה, של התוכן של אתר החברה ושל המוצרים המופיעים בו.
שעות פעילות
2. מחיר המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מס' התשלומים וכל נתון אחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת סינטל תקשורת,
אשר תהיה רשאי לשנותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים כוללים מע"מ.
אבטחת מידע
1. אתרי אינטרנט ורשתות תקשורת חשופים לניסיונות פריצה ומתקפות האקרים וכאלו. חברת סינטל תקשורת מיישמת מנגנוני הגנה
מתקדמים כדי לשמור על פרטיות המידע באתר האינטרנט. חדירה למערכות של החברה היא עבירה פלילית שדינה יהיה על פי החוק
הישראלי. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, נסיונות חדירה, כגון פריצה ו/או גילוי כלשהוא
או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט שבשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי
יחדור לאתר האינטרנט, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
הלקוח מתחייב שלא לבצע כל פעולה כדי להיכנס למחשבי החברה באופן בלתי חוקי, כדי לסרוק נתיבי גישה או פרצות במחשבים
החברה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על אתר החברה והמידע שבו או לסייע לפעילות בלתי חוקית כאמור לעיל.
בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את סינטל תקשורת מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות
פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד סינטל תקשורת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2. האתר פועל ברשת האינטרנט וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת והינו תלוי בגורמים שונים כגון:
ספקיות: תשתית, תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא בזה, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד ולהיפגע עקב גורמים שונים. סינטל תקשורת
אינה נותנת כל התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא
חוקית למחשבי סינטל תקשורת, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל סינטל תקשורת או מי מספקיה או
ייפגע מכל סיבה אחרת, וסינטל תקשורת לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אחריות
1. החברה לא תהיה אחראית על חוסר התאמה, הטעיה או טעות הכלולים בכל מידע שנמצא באתר החברה. החברה אינה מתחייבת
כי המוצרים המוצעים למכירה יתאימו לצרכים שלך ולדרישותייך. באחריות הלקוח לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיו.
2. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר החברה. עם זאת, מובהר כי עשויות להיווצר תקלות בשירות ובתפעול
האתר לרבות תקלות של קווים, חומרה תוכנה או תקשורת.
הוראות לשירות ואחריות
בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בין אם חוזית, נזיקית או בכל דרך אחרת בגין כל סכום העולה על התשלום
הכולל ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר.
. החברה לא מספקת אחריות לגבי מוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח אך לא התקבלו אצלו מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, בעיות
טכניות ו / או טעות אנוש.
כללי האתר
1. סינטל תקשורת עשויה לשנות מעת לעת, את התנאים אשר מוצגים לעיל ללא הודעה מוקדמת. התנאים החדשים יפורסמו וייכנסו לתוקף
לאחר הפרסום.
2. סינטל תקשורת יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר כולל את השירות שניתן בו ואת המראה שלו, מבלי להודיע מראש. שינויים
כאלה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי – נוחות וכיו"ב. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנוגע
לביצוע שינויים או כשלים כאלה.
3. אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד. השימוש כולל מתן מתנות, אבל לא שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. סינטל תקשורת שומרת על זכות
בלתי מוגבלת להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל כל הזמנה ו / או לבטל כל הזמנה אשר החברה מאמינה שנעשתה
למטרות מסחריות, כולל למטרות סיטונאות ו / או בניגוד למגבלות האמורות לעיל.
4. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר,
לרבות בקבלת פרטיך רשאית סינטל תקשורת, אך לא חייבת, לבטל עסקה .
הפסקת שימוש באתר:
1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר
.IP הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר
מדיניות ההחזרה
1. הלקוח זכאי להחזיר מוצר שנרכש דרך האתר, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
2. המוצר המוחזר חייב להיות שלם ובמצבו המקורי, בתוך החבילה בה נארז, כולל התוויות המקוריות, והחשבונית.
3. זכות ההחזרה כאמור לעיל לא תחול על:
4. מוצרים שהותקנו בבית הלקוח;
5. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות;
6. על מנת להבהיר, בכל מקרה של ביטול ההזמנה, על ידי הלקוח, ו / או החזרת מוצרים (לא כולל – החזרת מוצרים פגומים ו / או
טעות במשלוח שנגרמה על ידי החברה), הלקוח יהיה חייב לשלם עבור כל ההוצאות והחיובים כולל הוצאות אריזה, הובלה ודמי ביטוח
עבור משלוח המוצר ועלויות ההחזרה.
7. רק עם קבלת המוצר חזרה, החברה תזכה את הלקוח על מחיר המכירה, בניכוי 5% או 100 ₪ (הנמוך ביניהם) כדמי ביטול.
8. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח המוצרים שהוחזרו.
מסירה
1. המוצרים יימסרו לכתובת הרשומה כפי שתופיע בטופס הוירטואלי שהלקוח סיפק או לכל כתובת אחרת בהסכמה הדדית בין
הצדדים, בכתב.
*אספקת המוצר תהיה עד 3 ימי עסקים .
5. במקרה של הוצאת הפריט למשלוח, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב במשלוח שנגרם בשל חברת השילוח.

דילוג לתוכן